Konserwacje

serwis bram

Bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie bram
przemysłowych oraz urządzeń przeładunkowych przez wiele lat zapewniają regularne, profesjonalne konserwacje. Cykliczna kontrola zapobiega poważnym uszkodzeniom i zapewnia podniesienie wydajności i niezawodności produkcji przez zredukowanie postojów w pracy. Odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi konserwacjami zależne są od wytycznych producenta oraz od częstotliwości użytkowania sprzętu.

Do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i norm, które obowiązują w naszym kraju zobowiązany jest właściciel (osoba fizyczna lub prawna, która ma tytuł prawny do dysponowania bramą i ponosi odpowiedzialność za jej działanie i użytkowanie – wg PN-EN 12635) lub osoba upoważniona (osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa pracy, a także ogólnie obowiązujących zasad technicznych istotnych dla obsługi bram z napędem silnikowym i która może wydać ekspertyzę odnośnie stanu i bezpieczeństwa pracy bram z napędem silnikowym).

Najważniejsze normy informują o:
PN-EN 12635 - „Bramy. Instalowanie i użytkowanie” – Zgodnie z normą producent bramy powinien wyszczególnić różne poziomy konserwacji i kontroli (w tym sprawdzanie bezpieczeństwa działania)
PN-EN 12453 – „Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania” pkt.5.5.1 „w instrukcji konserwacji powinno być określone okresowe sprawdzanie urządzenia w odstępach nie większych niż co 6 miesięcy”- dotyczy w szczególności bram z zamykaniem automatycznym oraz wszystkich umieszczonych na terenach publicznych, posiadających sterowanie impulsowe.